Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Urzędu Pracy

Starosta może, przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek ZUS w przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30%- może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 50% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS pracodawcy.  Jednak nie większe niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS pracodawcy.
  • co najmniej 50%- może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 70% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS pracodawcy.  Jednak nie większe niż 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS pracodawcy..
  • co najmniej 80%- może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 90% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS pracodawcy.  Jednak nie większe niż 90% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS pracodawcy.

Zgodnie z ustawą przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie możliwe jest do uzyskania od dnia złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wypłacane będzie w okresach miesięcznych.

Ważne: Jeśli pracodawca wystąpił wcześniej do ZUS o zwolnienie z płacenia składek ZUS może się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z PUP jedynie w wysokości pomniejszonej o składki ZUS.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów jakie należy złożyć znajdziesz tutaj:

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Dofinansowanie w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z FGŚP

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego. Świadczenia będą wypłacane tylko w okresie trwania przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym należy wypłacić wynagrodzenie nie niższe niż 50% dotychczasowego wynagrodzenia, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Nie przysługuje jednak pracownikowi, wynagrodzenie którego w poprzednim miesiącu wyniosło więcej niż 15 681 zł.

Przedsiębiorca, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest spadek obrotów rozumiany jako spadek o co najmniej 15% w dwóch miesiącach 2020 w stosunku do 2019, albo o co najmniej o 25% w dwóch kolejnych miesiącach 2020 lub wystąpienie faktycznego przestoju w pracy albo obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%.

W celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w porównaniu z rokiem poprzednim. Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w podatkach oraz rozliczeniach z ZUS na koniec trzeciego kwartału 2019 r.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów jakie należy złożyć znajdziesz tutaj:

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia