Świadczenie postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Kto może skorzystać?

Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Kiedy możesz skorzystać ze wsparcia?

 • Jeśli posiadasz umowę cywilnoprawną zawartą  przed 1 lutego 2020 r.
 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub posiadasz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Nie wykonujesz umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Ile wynosi świadczenie ?             

 • Zleceniobiorca może otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma jego przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, złożenia wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje  w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Jednorazowa wypłata wypłacana będzie na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C).
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia, że zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli zleceniobiorca ma zawartą więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 • Twój zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
 • Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

W przypadku decyzji odmawiającej świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do sądu (według  zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie złożyć należy pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Więcej na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448