Tarcza antykryzysowa – niektóre zmiany w podatkach w związku z pandemią

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Przepisy tarczy antykryzysowej, przewidują umożliwienie podatnikom PIT i CIT odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Odliczenie będzie jednak możliwe jedynie do 5 mln zł straty i dotyczyć będzie co do zasady tylko tych podatników, którzy uzyskają w 2020 r. przychody o co najmniej 50 proc. niższe niż uzyskane w 2019 r.

Możliwość rezygnacji przez “małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej

Tzw. “mali podatnicy”, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek na PIT i CIT, w przypadku, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, mogą zrezygnować z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r. i obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

Zwolnienie ze stosowania tzw. ulgi na złe długi dla dłużników

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodów przez dłużników z powodu braku zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności, za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, a jego przychód w tym okresie był o co najmniej 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku podatkowego.

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Zniesiono opłatę prolongacyjną w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu.

Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Wprowadzono odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wysokość odliczenia darowizny, zależy od terminu jej przekazania, tj.:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 200 proc. darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 150 proc. darowizny,
 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 100 proc. darowizny.

Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości

Rada gminy może uchwalić, za część 2020 r., zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii koronawirusa.

Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Rada gminy, w drodze uchwały, może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu wskutek epidemii.

Przedłużenie terminu składania rocznej deklaracji PIT do 31 maja

Ustawa antykryzysowa wprowadza przepis, zgodnie z którym złożenie organowi podatkowemu zeznania rocznego PIT oraz wpłacenie należnego podatku PIT po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu (fikcja czynnego żalu), co oznacza, że organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania i wpłaty zaliczki CIT

Został wydłużony termin do:

 • złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie:
  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – do dnia 31 lipca 2020 r.
  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do dnia 31 maja 2020 r
 • wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Przesunięcie i zawieszenie terminów podatkowych

Tarcza antykryzysowa wprowadza również przesunięcie i zawieszenie niektórych innych terminów podatkowych, np.:

 • wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT-4 od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja 2020 r. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.,
 • wydłużenie terminu z 3 dni do 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT,
 • przesunięcie wejścia w życie z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK_VDEK,
 • przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z dnia 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.,
 • przesunięcie terminu do dnia 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.