Rozliczenie kosztów związanych z samochodami osobowymi po 1 stycznia 2019r.

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 01.01.2019r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie zasad rozliczania wydatków związanych z samochodami w firmie. Poniżej podstawowe zasady jakimi należy kierować się rozliczając ten rodzaj wydatków.

Samochody osobowe stanowiące środki trwałe w firmie:
Jeśli uznaliśmy auto osobowe za środek trwały, wówczas kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne, na wysokość których będzie miało wpływ m.in. to, czy auto jest nowym czy używanym środkiem transportu. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązują zwiększone limity odliczeń, które wynoszą:
225.000,00 zł – w przypadku aut elektrycznych
150.000,00 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych
Wydatki o charakterze eksploatacyjnym ww. pojazdów można zaliczyć w podatkowe koszty uzyskania przychodów w:
75% – jeśli auto jest wykorzystywane do działalności mieszanej (na cele prywatne i firmowe); należy pamiętać, że nawet jeśli auto jest wykorzystywane wyłącznie na cele firmowe, ale nie prowadzimy stosownej „kilometrówki” i nie mamy regulaminu określającego procedury korzystania z pojazdów, to takie auto również jest traktowane jako wykorzystywane na użytek mieszany;
100% – jeśli auto osobowe jest wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczych, tj. zostało złożone odpowiednie zgłoszenie do US, prowadzona jest ewidencja zgodna z wytycznymi Ustawy o VAT oraz regulamin określający zasady używania samochodu.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), podobnie jak wcześniej, stanowią w 100 % koszt uzyskania przychodów.
Do składek na ubezpieczenie autocasco (AC) stosuje się ograniczenie. Od 1.01.2019r. są one kosztem uzyskania przychodów w proporcji, w jakiej kwoty 150 tys. zł (225 tys. zł) pozostają do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczeniowych. W części przekraczającej limit składki nie stanowią podatkowego kosztu uzyskania przychodu.

Samochody osobowe używane w firmie na podstawie umowy leasingu, najmu lub innej umowy o podobnym charakterze
Obowiązujące od 1.01.2019r. przepisy wprowadziły ograniczenia w odliczaniu czynszu najmu. Wprowadzono limity podobne do limitów obowiązujących przy własnych środkach trwałych ( tj. 225 tys. zł samochody elektryczne i 150 tys. zł pozostałe samochody). Jednak do umów zawartych przed 1.01.2019r. stosuje się obowiązujące przepisy przejściowe.
Wydatki o charakterze eksploatacyjnym rozlicza się na takich samych zasadach, jak zostało opisane w przypadku samochodów będących środkami trwałymi.
Składki na ubezpieczenie aut leasingowanych czy najmowanych podlegają podobnym rygorom, co składki na ubezpieczenie aut będących środkami trwałymi.

Samochody prywatne wykorzystywane w działalności gospodarczej
Nowe przepisy nie wymagają już prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów od przedsiębiorców wykorzystujących prywatny samochód do celów służbowych. Ustawodawca zdecydował, że wydatki związane z eksploatacją samochodu w firmie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu z ograniczeniem do 20% ich wartości.

Artykuł nie stanowi porady podatkowej.