NIP na paragonach – zmiany od 1 stycznia 2020r.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw DZ.U. 2019 poz. 1520, od 1 stycznia 2020r.

wystawienie dla nabywcy będącego podatnikiem VAT, faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej wcześniej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od umieszczenia na paragonie dokumentującym sprzedaż NIP-u nabywcy.

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej udokumentowanej paragonem, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej będzie można wystawić wyłącznie wtedy, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży będzie znajdował się NIP nabywcy.

Sankcja za wystawienie faktury do paragonu nie zawierającego NIP-u

Zgodnie z  art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia wystawienia faktury pomimo braku nr NIP nabywcy na paragonie, organ podatkowy ustali temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja w tej wysokości będzie również nałożona na nabywcę, który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie jednak ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Obowiązek wystawiania faktur do paragonów wyłącznie zawierających NIP nabywcy będącego podatnikiem VAT, a także sankcja za naruszenie tego obowiązku, nie będzie miała zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży jest wówczas paragon fiskalny. Jeśli jednak w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty osoba fizyczna wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca jest zobowiązany taki dokument wystawić. Nowe przepisy nie zmieniają

Po 1 stycznia 20120r. zasady wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ulegną zmianie.

Kasa fiskalna starego typu

Podatnik nie będzie zobowiązany do wymiany użytkowanej przez niego kasy. Jeżeli podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik. W takiej sytuacji sprzedawca nie zarejestruje zakupu na kasie rejestrującej, tylko od razu wystawi fakturę.

Artykuł ma charakter informacyjny. Nie stanowi porady podatkowej.