Nowy jpk_VAT i związane z nim nowe obowiązki ewidencyjne od 1.10.2020r.

Na mocy rozporządzenia MF z 15 października 2019r. nastąpi wiele zmian w obowiązkach ewidencyjnych dla celów VAT. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono broszurę informacyjną dotyczącą nowej struktury JPK_VAT wraz z deklaracją. Poniżej prezentacja najważniejszych kwestii.

Będą obowiązywać dwa warianty nowego JPK_VAT, tj.:
 – JPK_V7M dla podatników rozliczających VAT miesięcznie,

JPK_V7K dla podatników rozliczających VAT kwartalnie,

W niniejszym opracowaniu pomija się techniczne informacje na temat konstrukcji pliku, zasad składania oraz korygowania plików. Przedstawione zostają natomiast wymogi, co do nowych oznaczeń. W wielu przypadkach nadanie stosownych oznaczeń będzie możliwe wyłącznie przez podatnika.

Oznaczanie dowodów sprzedaży

Dowody sprzedaży będą musiały być szczególnie oznaczane (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu; w przypadku braku wymienionych poniżej oznaczeń pole pozostanie puste).

Będą to następujące oznaczenia:

 • RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, 
 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej), 
 • FP – w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

MF wyjaśniło, że w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT dookreślono, iż dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będą ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży za ten okres (ponieważ sprzedaż zostanie zarejestrowana w kasie rejestrującej i będzie ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym, co do zasady, powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym ( W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie będzie uwzględniana wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami oznaczonymi FP).

Ponadto, w broszurze wskazano, że sprzedaż ewidencjonowaną w kasie rejestrującej oraz sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nieobjętą obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej będzie należało wykazać w ewidencji w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

Oznaczenia niektórych towarów i usług

W JPK_V7M i JPK_V7K będzie trzeba podawać oznaczenia niektórych dostaw towarów/usług, tj.:

 • GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
   
 • GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyn silnikowych),
   
 • GTU_03 – dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją,
   
 • GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
   
 • GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające),
   
 • GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
   
 • GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
   
 • GTU_08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
   
 • GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
   
 • GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów,
   
 • GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
   
 • GTU_12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
   
 • GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

MF wyjaśniło, że ww. oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie będą dotyczyły zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Oznaczenia te nie będą stosowane także do transakcji zakupu skutkujących rozliczaniem VAT należnego (np. WNT, import usług).

Oznaczanie procedur szczególnych

W broszurze podano oznaczenia procedur dla struktury ewidencji w zakresie podatku należnego:

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
   
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami,
   
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi),
   
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
   
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
   
 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży,
   
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży,
   
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
   
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
   
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT,
   
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT),
   
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT,
   
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Na szczególną uwagę zasługuje oznaczenie TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi).

Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania między podmiotami:

 1. Określone w ustawie o pdof:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: – ten sam inny podmiot lub – małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

2. Określone w ustawie o pdop:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Oznaczanie dowodów zakupu

W broszurze MF podano także następujące oznaczenia dowodu zakupu:

 • MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT), 
 • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT),
 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT).

Ewidencja zakupu ma zawierać następujące oznaczenia:

 1. podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (procedura uproszczona w imporcie) – oznaczenie „IMP”,
 2.  transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

MF podkreśliło, że jeżeli nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15.000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia “mechanizm podzielonej płatności” również będzie obowiązkowe wprowadzenie przy takiej transakcji znacznika MPP.

Nie wywiązanie się z obowiązków ewidencyjnych jest zagrożone karą 500 zł za każdy błąd. Prosimy zatem o zapoznanie się ze zmianami i dostosowanie systemów magazynowo-handlowych do wprowadzanych zmian.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej.