Obniżka stawki podatku dochodowego z 18% na 17% oraz wyższe KUP dla pracownika

Ustawą dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniona została stawka podatku dochodowego z 18% na 17%. Niższy PIT będzie dotyczył wszystkich przychodów rozliczanych na zasadach ogólnych, czyli przychodów uzyskiwanych z tytułu: umowy o pracę działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i dzieło) emerytury i renty, pozarolniczej działalności gospodarczej, praw majątkowych, uzyskanych po 30 września 2019r.

Na mocy tego samego przepisu podwyższone zostały pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Od 1 października 2019r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1)     wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2)     nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3)     wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4)     nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.”;

Więcej na stronie:

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3714_u.htm
https://www.gov.pl/web/finanse/sejm-przyjal-projekt-ustawy-obnizajacej-pit-dla-wszystkich-podatnikow

Artykuł ma charakter informacyjny.